Skriftord

Dette er skriftord og salmevers, som konfirmanderne kan vælge imellem til  konfirmationen. Men de kan også være til glæde og trøst for os andre.

Ny Testamente

1. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)

2. Jesus sagde: Frygt ikke, tro kun!” v (Mark 5,36)

3. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ‘Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,37)

4. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem (Matt 7,12)

5. Jesus sagde: Jeg er den gode hyrde (Joh 10,11)

6. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift (Matt 6,33)

7. Jesus sagde: Enhver, som hører mine ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen (Matt 7,24)

8. Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende (Matt 28,20)

9. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. (Rom 13,8)

10. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. (Matt 5,7)

11. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn (Matt 5,7)

12. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre (Kol 3,13)

13. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. (1 Kor 13,4)

14. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt (1 Kor 13,7)

15. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden (1 Kor 13,13)

16. Alting hos jer skal ske i kærlighed (1 Kor 16,14)

17. Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus (Ef 4,32)

18. Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed (Gal 5,22)

19. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt (Joh 15,5)

20. Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste (Joh 6,35)

21. Jesus sagde: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys (Joh 8,12)

22. Jesus sagde: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort (Joh 6,37)

23. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer (Matt 7,7)

24. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? v (Matt 6,27)

25. Jesus sagde: Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den… Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve (Matt 10,29)

26. Jesus sagde: Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det (Matt 16,25)

27. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen (Matt 7,13)

28. Jesus sagde: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. v (Matt 25,40)

29. Jesus sagde til sine disciple: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. v15 (Matt 5,14)

30. Jesus sagde: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. (Matt 11,28)

31. Vær barmhjertige, som jeres fader (i himmelen) er barmhjertig (Luk 6,36)

32. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. (Matt 5,7)

33. Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med (Luk 6,45)

34. Jesus sagde: Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det (Mark 10,15)

35. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham (Joh 3,17)

36. Simon Peter svarede ham (Jesus): “Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord (Joh 6,68)

37. Jesus sagde til hende: “Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør (Joh 11,25)

38. Jesus sagde til ham: “Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig (Joh 14,6)

39. I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” v (Joh 8,32)

40. Jesus sagde til ham: “Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror (Joh 20,29)

41. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden (Matt 5,5)

42. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! v (Joh 14,27)

43. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer (Joh 15,12)

44. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. v (Rom 15,7)

45. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i (Ef 2,10)

46. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, v (Ef 4,26)

47. For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinanden v (1 Joh 3,11)

48. Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os (1 Joh 5,14)

49. Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer (1 Pet 5,7)

50. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed (2 Tim 1,7)

51. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham (1 Joh 4,16)

Gammel Testamente

52. Guds ord er en lygte for min fod, et lys på min sti (Sl 119,105)

53. For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren (Es 54,10)

54. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød (Sl 23,1)

55. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger (Sl 103,2)

56. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?(Sl 27,1)

57. Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme (5 Mos 31,8)

58. Gud siger: Jeg vil være med dig; jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Vær modig og stærk (Jos 1,5)

59. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det (Sl 8,4)

60. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud (Mika 6,8)

61. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du (Gud) er hos mig, din stok og din stav er min trøst (Sl 23,4)

62. Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov (Sl 25,10)

63. Jeg vil juble og glæde mig over din trofasthed; du så min nød og tog dig af mig i mine trængsler (Sl 31,8)

64. Jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd. (Sl. 31,15)

65. Herren siger: Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig (Sl 32,8)

65. Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for (Sl 27,2)

66. Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud! Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge (Sl 36,8)

67. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind (Sl 37,5)

68. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler (Sl 46,2)

69. Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse (Sl 62,2)

70. For du (Gud) er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine vingers skygge (Sl 63,8)

71. Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse.   Sela (Sl 68,20)

72. Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt, lad mig aldrig blive gjort til skamme (Sl 71,1)

73. Syng for Herren, pris hans navn, forkynd hans frelse dag efter dag (Sl 96,2)

74. Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid (Sl 106,1)

75. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham (Sl 103,13)

76. Gud lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn (Sl 121,3)

77. Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade (Sl 126,3)

78. De, der sår under tårer, skal høste med jubel (Sl 126,5)

79. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves (Sl 127,1)

80. Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb (Sl 25,4-5)

81. Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig (Sl 143,10)

82. Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger (Sl 145,9)

83. Ingen, der håber på dig (Gud), bliver til skamme (Sl 25,3)

84. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult (Sl 32,1)

85. Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd (Sl 51,12)

86. At være Gud nær er min lykke (Sl 73,28)

87. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. (Sl 103,8)

88. Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til (Sl 104,33)

89. Herren er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab (Sl 145,8)

90. Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede (Sl 145,14)

91. Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme (Ordsp 15,1)

92. Hellere få en smule med rette end stort udbytte med urette (Ordsp 16,8)

93. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. (Es 53,5)

94. Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær (Es 55,6)

95. Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud (Es 41,10)

96. Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig (Es 49,15)

97. Spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle (Jer 6,16)

98. Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen (Klages 3,22)

Salmevers

Gå da frit enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn som Gud det vil,
på allerbedste måde.
698 v. 4

Sol opstår, og sol nedgår,
når den har gjort sin gerning;
Gud give os at skinne så,
som himmellys skønt af de små,
da randt for os guldterning.
698 v. 5

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
677 v. 5

Jeg være vil,
o Jesus mild,
hvor du mig helst vil have;
jeg lukker ind
i sjæl og sind
dig, Herre min,
med al din nådegave.
46 v. 4

Til gode alt må tjene den,
som Himlens herre har til ven.
605 v. 5

Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
904 v. 3

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små.
904 v. 4

Giv, at dig vi følger efter,
nær de små de svage kræfter,
bøj vor vilje, smelt vor trods!
Lad dit navn i hjertet brændes,
så ved dig vi her må kendes,
at du hist må kende os!
414 v. 2

Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.
12 v.1

Han, som har hjulpet hidindtil,
han hjælper nok herefter,
han altid kun det bedste vil,
og han har almagts kræfter.
28 v.1

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord det klare,
som han lod åbenbare
til at lyse for vor fod.
113 v.7

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
167 v. 7

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
178

Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!
189 v. 1

O kristelighed!
du skænker vort hjerte,
hvad verden ej ved;
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt!
279 v.1

Vær, Jesus, da mit liv, min lyst,
den skjulte perle i mit bryst!
vær du min trøst, vær du min fred,
vær du mit lys, min salighed!
425 v.2

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
675 v. 4

Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!
682

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder trods synd og død.
700 v. 2

Hvor der er tro på Jesu navn,
skaber han og en kærlig favn.
741 v. 3