Kirke- og kulturmedarbejder søges

Kirke- og kulturmedarbejder søges

En stilling som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ved Dollerup/Hald Ege Kirker er le-dig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på gennemsnitligt 8 timer pr. uge.

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

• Medvirke ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander
• Babysalmesang
• Diverse koordinering og kontakt til frivillige i sognene
• Administrere tilmeldinger til arrangementer og aktiviteter såsom babysalmesang
• Forestå indkøb ifm. diverse arrangementer og aktiviteter
• Hjælpe med kontakt til webmaster ifm. annoncering og vedligeholdelse af hjemmeside. 

Vi forventer, at du:
• er god til at samarbejde
• kan lede dig selv og andre
• er engageret
• overholder aftaler
• har sociale og praktiske kompetencer
• kan tale med og møde mennesker i alle aldre.

Ansættelse sker ved Dollerup Sogns Menighedsråd beliggende Dollerupvej 79A, 8800 Viborg.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de afta-ler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Cen-tralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorga-nisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemed-hjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemed-hjælpere.

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompe-tenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 273.258- 362.068 (nu-tidskroner). Fikspunktet er kr. 286.922 (nutidskroner). 
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 286.922-409.888 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 300.584 (nutidskroner). 
Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Hanne Rytter på tele-fonnummer 86647040/mail hcle@km.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Menighedsrådet på mail 8534fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. juli 2017. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 30 2017.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.